Video nadzor

» Video

OBVESTILO POSAMEZNIKOM O IZVAJANJU VIDEONADZORA DRUŽBE PETRANS D.O.O.

Obvestilo posameznikom po tretjem odstavku 76., 77. In 78. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) glede izvajanja videonadzora na območju, prostorih in objektih podjetja Petrans d.o.o.

Videonadzor poteka z namenom varovanja ljudi, premoženja ter za zagotavljanje nadzora vstopa v in izstopa iz poslovnih prostorov družbe PETRANS d.o.o., kar vključuje tudi uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Informacija, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz video nadzornega sistema, se lahko pridobi pri pooblaščeni osebi za video nadzorni sistem. Kontaktni podatki pooblaščene osebe so: telefon: 041 790 426 e-pošta: info@petrans.si.

Posnetke, pridobljene na podlagi video nadzora, lahko uporabijo samo za to pooblaščene osebe in le v primeru, ko gre za utemeljen sum, da je prišlo do katerega od zakonitih razlogov za uporabo posnetkov. Če je na podlagi video posnetkov možno rešiti nepojasnjen dogodek, ki ima znake kaznivega dejanja, je le-te dovoljeno posredovati pristojnim državnim organom.

Vsak vpogled v podatke/posnetke se evidentira v obrazcu Evidenca dostopov do posnetkov. Vpogled v podatke dovoli odgovorna oseba s podpisom obrazca.

Obvestilo o informacijah, ki se zagotavljajo:

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 

Petrans d..o.o., Jurčkova cesta 234, 1000 Ljubljana, Tel: 01 587 30 90, E: info@petrans.siwww.petrans.si

2. Namen, pravna podlaga in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: 

Videonadzor se uvaja zaradi zaščite premoženja Petrans d.o.o., varnosti zaposlenih in obiskovalcev ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za nastanek škode. Na podlagi videonadzora obdelujemo naslednje osebne podatke:

1. posnetek posameznika (slika),
2. kraj posnetka,
3. datum posnetka,
4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju.

Pravna podlaga za uvedbo video nadzora je 76., 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/22 - ZVOP-2) in točka c) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe.

3.       Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: 

Odgovorna oseba Petrans d.o.o.: Peter Katrašnik, direktor, upravljalec videonadzornega sistema: GVS d. o. o. , pooblaščene osebe za dostop do žive slike: direktor podjetja, vodja vzdrževanja, zaposleni v vratarski službi.

4.       Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države.

5. Obdobje hrambe osebnih podatkov: 

Videoposnetki oseb za namen zagotovitve varnosti oseb in premoženja se hranijo največ do enega leta. Po preteku roka se osebni podatki samodejno zbrišejo. Posnetki videonadzora se shranjujejo izključno na snemalni napravi, na lokaciji uporabnika.

7. Informacije o obstoju pravic posameznika: 

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate na voljo pravico do dostopa, popravka in omejitve obdelave. Pravice lahko uveljavljate pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Petrans d.o.o, info@petrans.si, 01 587 30 90.

9. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: 

Pritožbo lahko podate pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si, T: 01 230 97 30, W: www.ip-rs.si).

10. Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: 

Petrans d.o.o. ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov.